Cel projektu, jego wartość i wkład funduszy:

G+K Steelcon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pn. „Wzrost konkurencyjności G+ K Steelcon sp. z o. o. w zakresie usług spawalniczych przy budowie jednostek pływających” numer RPZP.01.05.00-32-S009/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie. Działanie 1.5 Inwestycje Przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji.

Celem Projektu było podniesienie konkurencyjności i wdrożenie innowacji procesowej oraz produktowej w spółce G+K Steelcon Sp. z o.o. poprzez zakup środków trwałych umożliwiających zaprojektowanie i wykonanie wysoce innowacyjnych kadłubów dla ekskluzywnych jachtów morskich.

Bezpośrednim rezultatem projektu będzie wprowadzenie innowacji produktowych w skali kraju w postaci wprowadzenia nowej usługi polegającej na spawaniu pod topnikiem. Rezultatem projektu będzie ponadto ulepszona usługa wykonywania kadłubów statków.

 

Wartość projektu: 1.132.850,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 509.782,50 zł